Vad fyller en årsredovisning för nytta?

by admin on March 2, 2013

En årsredovisning är en sammanfattning av företagets verksamhet under året som gått. Via årsredovisningen kan man skapa sig en helhetsbild av företaget och även få en uppfattning om var eventuella förbättringar kan göras inför kommande år.

En årsredovisning ska normalt innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och kassaflödesanalys. I förvaltningsberättelsen ger styrelsen en redogörelse för vad som har hänt under året, såsom information om omsättning, vinst och försäljning.

En årsredovisning brukar även inkludera ett VD-ord, som ofta ger ett personligare perspektiv och en tydligare förklaring av årets händelser. Resultaträkningen ger en ekonomisk översikt av företagets intäkter och utgifter, medan kassaflödesanalysen tar upp årets in- och utbetalningar och balansräkningen noterar bolagets samtliga tillgångar, samt relaterad finansieringsinformation.

I revisionsberättelsen intygar revisorn att informationen som anges i årsredovisningen stämmer överens med företagets reella verksamhet. Revisionen är frivillig för många mindre företag, men kan ändå vara värd att göra, då företaget får en form av ”kvalitetsstämpel”, som kan öka förtroendet hos samarbetspartners, kunder och leverantörer.

{ 0 comments }

Vad är en värderingsprincip?

February 7, 2013

En värderingsprincip är en metod eller modell utefter vilken man kan beräkna värdet av ett företag. Olika värderingsprinciper används för att värdera eget kapital, tillgångar, intäkter, kostnader och skulder. Det finns lagar och bestämmelser som reglerar vilken värderingsprincip som ska tillämpas vid en värdering och de värderingsprinciper som använts måste redovisas i företagets årsbokslut eller [...]

Read the full article →

Hur fungerar ett styrelseuppdrag?

January 27, 2013

Ett styrelseuppdrag har två primära ansvarsområden – strategisk styrning av företaget och kontroll av verksamheten. Det är också styrelsen som tillsätter företagets VD och bestämmer vilka befogenheter och arbetsuppgifter denne ska tilldelas. Styrelsens uppdrag innefattar främst långsiktig planering, formulering av strategier och upprättande av mål, medan det exekutiva ansvaret ligger hos VD:n. Ett styrelseuppdrag inkluderar [...]

Read the full article →

Hur går en offentlig upphandling till?

January 24, 2013

När en offentlig myndighet identifierar ett behov av en vara eller tjänst måste en offentlig upphandling annonseras innan inköpet kan göras. Detta för att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar att konkurrera om kontraktet. Den upphandlande myndigheten kan välja att använda ett öppet eller selektivt upphandlingsförfarande, d v s antingen ge alla leverantörer möjlighet att [...]

Read the full article →